Bakaláři

Školní družina

Provoz školní družiny
- je žákům a jejich rodičům k dispozici během celého školního roku (vyjma některých školních prázdnin) a to ráno 6:00 – 7:40 a odpoledne 11:40 - 17:00
- žáci navštěvující školní družinu v ranních hodinách jsou po jejím skončení převedeni vychovateli do šaten základní školy a poslány do tříd na výuku
- po skončení výuky jsou žáci převedeni vychovateli ze šaten do jídelny a poté do jednotlivých oddělení školní družiny. Podrobnější informace Vám podají vychovatelky telefonicky, emailem nebo osobně v prostorách školní družiny.
Žáci potřebují přezůvky, oblečení na hraní do tříd, oblečení na zahradu a tenisky do tělocvičny.

Úplata ve školní družině
-​ode dne 1. září 2022 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 250 Kč měsíčně. Úplata je splatná ve třech splátkách: 
1. splátka ve výši 1.000 Kč, za období září–prosinec, vždy do 10. září aktuálního období.
2. splátka ve výši 750 Kč, za období leden–březen, vždy do 10. ledna aktuálního období

3. splátka ve výši 750 Kč, za období duben–červen, vždy do 10. dubna aktuálního období
.

-Cena stravného je navýšena o úplatu ve školní družině. Záloha na družinu je strhávána přednostně snížení a osvobození od úplaty
-Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
- účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
- účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách
- účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře, a tuto skutečnost prokáže řediteli.
-Pokud za žáka není uhrazena úplata, ředitel školy rozhodne o vyloučení žáka z účasti ve školní družině.

</