Bakaláři

Školní družina

Provoz školní družiny
- je žákům a jejich rodičům k dispozici během celého školního roku (vyjma některých školních prázdnin) a to ráno 6:00 – 7:40 a odpoledne 11:40 - 17:00
- žáci navštěvující školní družinu v ranních hodinách jsou po jejím skončení převedeni vychovateli do šaten základní školy a poslány do tříd na výuku
- po skončení výuky jsou žáci převedeni vychovateli ze šaten do jídelny a poté do jednotlivých oddělení školní družiny. Podrobnější informace Vám podají vychovatelky telefonicky, emailem nebo osobně v prostorách školní družiny.
Žáci potřebují přezůvky, oblečení na hraní do tříd, oblečení na zahradu a tenisky do tělocvičny.

Úplata ve školní družině
-Školní družina se platí u vedoucí školní jídelny zároveň při platbě stravného. Poplatek za školní družinu činí 200 Kč měsíčně. Úplata ve školní družině - září
-Pouze platba na měsíc září je vybírána v hotovosti ve školní družině. Úplata ve školní družině - říjen až červen
-Cena stravného je navýšena o úplatu ve školní družině. Záloha na družinu je strhávána přednostně snížení a osvobození od úplaty
-Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
- účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
- účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách
- účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře, a tuto skutečnost prokáže řediteli.
-Pokud za žáka není uhrazena úplata, ředitel školy rozhodne o vyloučení žáka z účasti ve školní družině.