Bakaláři

Školní metodik prevence
Mgr. Barbora Kinclová
barbora.kinclova@skolavolgogradska.cz

Činnosti školního metodika prevence rizikového chování
Metodické a koordinační činnosti
-Tvorba minimálního preventivního programu školy. Program primární prevence na naší škole je zaměřen na sebepoznávání, 
-poznání svých hodnot a předností
-schopnost spolupráce – týmová práce
-poznávání mezilidských vztahů
-komunikační dovednosti
-programy podporující zdravý životní styl
-efektivní trávení volného času – mimoškolní aktivity
-širokou nabídku besed
-spolupráce s orgány a organizacemi (Bílý nosorožec, Policie ČR, atd.)
-identifikaci problémů v raném stádiu

-Koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
-Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy.
-Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy
Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

-Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování pedagogickým pracovníkům školy.
-Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování a vedení dokumentace o realizovaných preventivních programech školy
-Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

Poradenské činnosti

-Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.
-Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.
-Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.