Bakaláři

Školné, platby

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty pro školní rok 2022/2023 je 450 Kč za měsíc.

Splatnost úplaty

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do posledního dne předcházejícího kalendářního měsíce, pokud ředitel školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Úplata se provádí bezhotovostně, převodem na účet školy.

Snížení a osvobození od úplaty

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty zcela osvobodit, jestliže:
- zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči,
- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,
- z důvodu neúčasti dítěte na předškolním vzdělávání,
a tuto skutečnost prokáže řediteli školy, k 15. dni v daném měsíci a podá-li řediteli školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc, a pokud nenastane splatnost úplaty dříve než dnem uvedeným v rozhodnutí ředitele školy o prominutí nebo snížení úplaty.

Neuhrazení úplaty

Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy rozhodne o vyloučení dítěte z mateřské školy.