Bakaláři

Speciální pedagog
Mgr. Bc. Jiří Novák
jiri.novak@skolavolgogradska.cz

Činnosti školního speciálního pedagoga
Depistážní činnosti

-Screening žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a jejich zařazení do speciálně-pedagogické péče.Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka
-Shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení
-Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuální péče a podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností)
-Realizace intervenčních činností, provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem, vedení předmětu speciálně -Pedagogické péče, činnosti reedukační, kompenzační a stimulační
-Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a PLPP
-Průběžné vyhodnocování účinnosti stanovených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
-Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a diagnostických materiálů
-Zabezpečení průběžné komunikace s rodinou (zákonným zástupcem) žáka se SVP
-Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy
-Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování realizace navržených podpůrných opatření u žáků se SVP
-Konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení

Metodické a koordinační činnosti 
-Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole
-Spolupráce se školními poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
-Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů