Bakaláři

Výchovný poradce
Mgr. Petr Poláš
petr.polas@skolavolgogradska.cz

Činnosti výchovné poradkyně pro 
Spolupráce s PPP při integraci dětí
-evidence integrovaných žáků, kontrola následných vyšetření, shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči
-vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost
-navrhování na vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru
-zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb
-příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb

Evidence a sledování žáků s výchovnými problémy

-spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů
-příprava podkladů pro jednání s rodiči včetně doporučení
-svolávání výchovných komisí s rodiči problémových žáků, aktivní účast při těchto jednáních
-spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, orgány sociální péče aj.


Metodické a informační činnosti

-metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálně vzdělávacích plánů
-poskytování informací o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních v regionu
-vedení písemných záznamů činností výchovného poradce

Specifické oblasti

-zajištění dalších úkolů dle pokynů ředitele školy
-úzká spolupráce s výchovnou poradkyní pro druhý stupeň, metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a -školním psychologem
-sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství
-sledování žáků nadaných a talentovaných, ve spolupráci s třídním učitelem navrhování další péče o tyto žáky
-pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)