Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
I-škola
Schránka důvěry
Školní poradenské pracoviště

Naše školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Umožňuje důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený zástupce ředitele.Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště, na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školním psychologům poskytuje odbornou a metodickou pomoc také Asociace školních psychologů.

Naše školní poradenské pracoviště tvoří a jeho služby zabezpečují:

- školní psycholog a školní speciální pedagog: Mgr. et Bc. Jiří Novák, kontakt: novak1.zsvolgo@iskola.cz

- sociální pedagog: Tomáš Šimík, kontakt: simik.zsvolgo@iskola.cz

- výchovný poradce: Mgr. Petr Poláš,  kontakt: polas.zsvolgo@iskola.cz

- školní metodik prevence: Mgr. Barbora Kinclová, kontakt: kinclova.zsvolgo@iskola.cz

- zástupce ředitele: Mgr. Lydie Štulová, kontakt: stulova.zsvolgo@iskola.cz

Program školního poradenského pracoviště si klade za cíl:

a) zkvalitnit sociální klima školy

b) předcházet výchovným problémům zpracováním preventivního programu šitého na míru problémům vyskytujícím se ve škole či společnosti, sledovat a  vyhodnocovat jeho účinnost

c) posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování

d) umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou jednotlivých žáků

e) poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření ŠVP

f) koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními

g) podílet se na průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytvářet příznivé sociální klima pro přijímání žáků s kulturními a jinými odlišnostmi

h) pomáhat při řešení aktuálních problémů jednotlivých žáků i celých třídních kolektivů

i) metodicky vést pedagogy při zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do tříd

j) pomáhat pedagogům při sestavování individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

k) podílet se na komunikaci mezi školou a rodinou