Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
I-škola
Schránka důvěry
Občanské sdružení

Dne 14. 11. 2019 v 16:00 proběhla schůzka se zástupci rodičů jednotlivých tříd, kteří jsou členy Občanského sdružení rodičů základní školy.

Přítomní zástupci rodičů: viz prezenční listina

Program jednání:

1.     Zahájení a přivítání nových zástupců rodičů z jednotlivých tříd

2.     Volba předsedy a místopředsedy Občanského sdružení

3.     Zpráva o hospodaření ve školním roce 2018/2019

4.     Změna výše členských příspěvků na 200,- Kč/žáka/školní rok

5.     Návrh rozpočtu na školní rok 2019/2020

6.     Spolupráce s rodiči jednotlivých tříd

7.     Diskuse

8.     Závěr a termín konání dalšího jednání

 

Přílohy:

-        Prezenční listina

-        Zpráva o hospodaření za školní rok 2018/2019

-        Návrh rozpočtu na školní rok 2019/2020    

 

Ad1)    Jednání zahájila Marcela Klimšová, zástupce ředitele školy. Všechny přítomné jménem vedení školy pozdravila, seznámila s programem jednání a přivítala nové zástupce rodičů jednotlivých tříd.

Ad2)    Zástupkyně školy navrhla na funkci předsedy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B paní Mgr. Barbaru Holčapkovou, zástupkyni třídy 9. A. Jmenovaná byla jednomyslně zvolena všemi přítomnými. Paní Mgr. Barbara Holčapková se zdržela hlasování. 

Ad3)    Zástupkyně školy dále seznámila přítomné s výsledky hospodaření Občanského sdružení za školní rok 2018/2019. Ve svém příspěvku vyjmenovala příjmy, výdaje a výsledek hospodaření, který činil k 13. 9. 2019 celkem 6 014 Kč. V příloze zápisu je zpracovaný soupis příjmů a výdajů. Občanské sdružení vzalo zprávu o hospodaření za uplynulý školní rok na vědomí.

Ad4)    Zástupkyně školy vysvětlila přítomným zástupcům Občanského sdružení důvody nutnosti navýšení příspěvku z původních 100,- Kč za žáka a školní rok na 200,- Kč za žáka a školní rok, a to s účinností od školního roku 2019/2020 (tj. od 1.9.2019). Členové Občanského sdružení vzali informaci na vědomí.

Ad5)    Zástupkyně školy seznámila přítomné zástupce rodičů s vybranou částkou členských příspěvků pro školní rok 2019/2020, ta činila 70 000,- Kč. Dále představila plán výdajů na školní rok 2019/2020. V příloze zápisu je zpracovaný soupis předpokládaných příjmů a výdajů na školní rok 2019/2020. Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B vzalo plán hospodaření na školní rok 2019/2020 na vědomí.

Ad6)    Zástupkyně školy požádala rodiče o možnost zapojení do činnosti školy (např. besedy pro žáky, exkurze, finanční a nefinanční dary atp.).

Ad7)    V rámci diskuze vystoupila předsedkyně občanského sdružení Barbara Holčapková a informovala ostatní o podané grantové žádosti, která se týká vybavení výtvarného a rukodělného kroužku školy. Dále v rámci diskuze vystoupili někteří rodiče s dotazy na provoz školní jídelny, aktuální informace zveřejňované na webových stránkách školy, ozdravné pobyty a plánované zahraniční exkurze. Zástupkyně školy na některé dotazy reagovala na místě, ostatní budou zodpovězeny na příštím výboru. Nakonec zástupkyně školy poděkovala všem rodičům za účast a spolupráci.

Ad8)    Termín konání další schůzky byl stanoven na 9. 1. 2020 na 16:00. Jednání bylo ukončeno v 16.30 hod.

Mgr. Marcela Klimšová (ZŘŠ) a Mgr. Barbara Holčapková (předsedkyně OS)        

 

 

Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, přísp. org.

Pravidelné schůzky zástupců rodičů jednotlivých tříd se zástupcem vedení školy se uskutečňují jednou za čtvrt roku. Rodiče žáků prostřednictvím svých zástupců jednotlivých tříd jsou informováni o akcích, projektech, aktivitách školy a s čerpáním rozpočtu Občanského sdružení a mohou se vyjádřit k fungování školy, vznášet dotazy a náměty.

Rodiče také mohou pomáhat při organizování mimoškolních akcí materiálními i finančními prostředky, přispívat k zajištění činnosti školy a zlepšovat školní prostředí.
Příklad akcí a činností na kterých se podílí Občanské sdružení:

  • Mikulášská nadílka
  • Adventní koncert
  • Den dětí
  • Sportovní dny
  • Soutěže a olympiády
  • Soutěže a akce školní družiny

Občanské sdružení má rovněž možnost požádat o dotace a může být i příjemcem sponzorských darů.

Předsedkyně Občanského sdružení: Mgr. Barbora Holčapková

Zástupci tříd Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B

1.A      p. Babulíková
1.B      p. Zdrálková
1.C      p. Kostihová
2.A      p. Šulová
2.B      p. Poláčková
3.A      p. Dávídíková
3.B      p. Kelemenová
4.A      p. Klíšová
4.B      p. Kovářová
5.A      p. Černá
5.B      p. Bittner
6.A      p. Konigová
6.B      p. Staňková
7.A      p. Hrehušová
7.B      p. Hynek
8.A      p. Augustinská
8.B      p. Hloušková
9.A      p. Holčapková

Zástupce vedení školy: Mgr. Marcela Klimšová

První výbor Občanského sdružení ve školním roce 2019/2020 se konal dne 14. 11. 2019. Zápisy z jednání výboru jsou k dispozici v kanceláři zástupce ředitele školy a na webových stránkách školy.