Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
I-škola
Schránka důvěry
Jak nás můžete kontaktovat
Formuláře
Organizace školního roku

Školní vyučování

I. pololetí pondělí 2. září 2019 - čtvrtek 30. ledna 2020
II. pololetí pondělí 3. února - úterý 30. června 2020

 

Prázdniny

Podzimní úterý 29. října a středa 30. října 2019 (ZŠ)
Vánoční pondělí 23. prosince 2019 - pátek 3. ledna 2020 (ZŠ + MŠ)
Pololetní pátek 31. ledna 2020 (ZŠ)
Jarní pondělí 10. února - pátek 14. února 2020 (ZŠ)
Velikonoční čtvrtek 9. dubna 2020 (ZŠ)
Hlavní středa 1. července - pondělí 31. srpna 2020 (ZŠ)
  pondělí 3. srpna - pondělí 31. srpna 2020 (MŠ)

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání - mateřská škola

květen 2020


Zápis do 1. ročníku - základní škola

středa 1. dubna a čtvrtek 2. dubna 2020

 

Státní a ostatní svátky

28. září (sobota) Den české státnosti
28. říjen (pondělí) Vznik samostatného československého státu
17. listopad (neděle) Den boje za svobodu a demokracii
24. prosinec (úterý) Štědrý den
25. prosinec (středa) 1. svátek vánoční
26. prosinec (čtvrtek) 2. svátek vánoční
   
1. leden (středa) Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
10. duben (pátek) Velký pátek
13. duben (pondělí)  Velikonoční pondělí
1. květen (pátek) Svátek práce
8. květen (pátek) Den vítězství
5. červenec (neděle) Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec (pondělí) Den upálení mistra Jana Husa

Plánované ředitelské volno pro žáky: čtvrtek 31. 10. a pátek 1. 11. 2019, pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020


Klasifikační porady

14. 11. 2019 čtvrtek 
23. 1. 2020 čtvrtek 
16. 4. 2020 čtvrtek 
18. 6. 2020 čtvrtek

 

Třídní schůzky/Pohovory

12. 9. 2019 čtvrtek 16.30 h – 17.30 h
14. 11. 2019 čtvrtek 16.30 h – 17.00 h TS, 17.00 h – 18.00 h P
9. 1. 2020 čtvrtek 16.30 h – 17.00 h TS, 17.00 h – 18.00 h P
16. 4. 2020 čtvrtek 16.30 h – 17.00 h TS, 17.00 h – 18.00 h P
4. 6. 2020 čtvrtek 16.30 h – 17.00 h TS, 17.00 h – 18.00 h P
Školní poradenské pracoviště

Naše školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Umožňuje důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený zástupce ředitele.Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště, na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školním psychologům poskytuje odbornou a metodickou pomoc také Asociace školních psychologů.

Naše školní poradenské pracoviště tvoří a jeho služby zabezpečují:

- školní psycholog a školní speciální pedagog: Mgr. et Bc. Jiří Novák, kontakt: novak1.zsvolgo@iskola.cz

- sociální pedagog: Tomáš Šimík, kontakt: simik.zsvolgo@iskola.cz

- výchovný poradce: Mgr. Petr Poláš,  kontakt: polas.zsvolgo@iskola.cz

- školní metodik prevence: Mgr. Barbora Kinclová, kontakt: kinclova.zsvolgo@iskola.cz

- zástupce ředitele: Mgr. Lydie Štulová, kontakt: stulova.zsvolgo@iskola.cz

Program školního poradenského pracoviště si klade za cíl:

a) zkvalitnit sociální klima školy

b) předcházet výchovným problémům zpracováním preventivního programu šitého na míru problémům vyskytujícím se ve škole či společnosti, sledovat a  vyhodnocovat jeho účinnost

c) posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování

d) umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou jednotlivých žáků

e) poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření ŠVP

f) koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními

g) podílet se na průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytvářet příznivé sociální klima pro přijímání žáků s kulturními a jinými odlišnostmi

h) pomáhat při řešení aktuálních problémů jednotlivých žáků i celých třídních kolektivů

i) metodicky vést pedagogy při zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do tříd

j) pomáhat pedagogům při sestavování individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

k) podílet se na komunikaci mezi školou a rodinou

 

Občanské sdružení

Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, přísp. org.

Pravidelné schůzky zástupců rodičů jednotlivých tříd se zástupcem vedení školy se uskutečňují jednou za čtvrt roku. Rodiče žáků prostřednictvím svých zástupců za jednotlivé třídy jsou informováni o akcích, projektech, aktivitách školy a s čerpáním rozpočtu Občanského sdružení, mohou se také vyjadřovat k fungování školy, vznášet dotazy a náměty. 

Rodiče také mohou pomáhat při organizování mimoškolních akcí materiálními i finančními prostředky, přispívat k zajištění činnosti školy a zlepšovat školní prostředí. Roční příspěvek žáka činí 200,- Kč.
Příklad akcí a činností na kterých se podílí Občanské sdružení:

Mikulášská nadílka
Adventní koncert
Den dětí
Sportovní dny
Soutěže a olympiády
Soutěže a akce školní družiny
Občanské sdružení má rovněž možnost požádat o dotace a může být i příjemcem sponzorských darů.

Předsedkyně Občanského sdružení: Mgr. Barbora Holčapková

Zástupci tříd Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B

1. A
1. B
2. A      p. Babulíková
2. B      p. Zdrálková
2. C      p. Kostihová
3. A      p. Šulová
3. B      p. Poláčková
4. A      p. Dávídíková
4. B      p. Kelemenová
5. A      p. Klíšová
5. B      p. Kovářová
6. A      p. Černá
6. B      p. Bittner
7. A      p. Konigová
7. B      p. Staňková
8. A      p. Hrehušová
8. B      p. Hynek
9. A      p. Augustinská
9. B      p. Hloušková

Zástupce za vedení školy: Mgr. Marcela Klimšová

První výbor Občanského sdružení ve školním roce 2019/2020 se konal dne 14. 11. 2019. Zápisy z jednání výboru jsou k dispozici v kanceláři zástupce ředitele školy a na webových stránkách školy.

     

Zápis ze schůze konané 14. 11. 2019

 

 

Zápis do 1. tříd

...

S sebou:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
rozhodnutí o odkladu školní docházky - pokud bylo uděleno

Škola nabízí:
výuku angličtiny od 1. třídy
1. třídy do 20 dětí
rozšířenou výuku ČJ, M a technické dovednosti
zapojení do projektu Sportuj ve škole (v rámci školní družiny jsou žáci vedeni k nejrůznějším sportovním aktivitám)
Kroužky: věda je zábava, keramika, angličtina, volejbal, rukodělný kroužek, mladý badatel
každoroční soutěž v technických dovednostech
pořádání adventního koncertu a dalších vánočních či velikonočních aktivit

 

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte. V níže uvedeném dokumentu zjistíte, jak je vaše dítě pro vstup do první třídy připraveno a co by bylo dobré ještě procvičovat.

Školní zralost dítěte a vstup do 1. třídy

Školská rada

Členové školské rady:

Ing. Vítězslav Sliž, předseda školské rady, zástupce za zřizovatele

Mgr. Petr Poláš, zástupce za pedagogický sbor školy

Mgr. Barbara Holčapková, zástupce za rodiče žáků školy